Terapie je založena na týmové spolupráci lékařů, fyzioterapeutů, ergoterapeutů a klinického logopeda.


 

 

           
Základem úspěšné rehabilitační péče je individuální přístup k pacientovi s využitím různých technik (Bobath koncept, Diagnostika a terapie funkčních poruch hybné soustavy, Dornova metoda, Nespecifické mobilizace, Míčková facilitace, SM systém, Senzomotorická stimulace, Kinezioterapie atd.) Jednotlivé procedury ordinuje lékař, které fyzioterapeut zařadí do denního rehabilitačního plánu. Rehabilitační plán je pro každého pacienta sestaven individuálně dle zdravotního stavu.

Z dalších individuálních technik se dá využít:                                             - vodoléčba (vířivky na HK, DK, bazén s teplou vodou, podvodní masáže)    - elektroléčba (ultrazvuk, magnetoterapie, elektroterapie)                          - teploléčba (parafinové zábaly končetin, lavaterm, solux)                          - přístrojová lymfomasáž

Dále se dá využít procedur, které zdravotní pojišťovna nehradí. Jedná se např. o klasickou, reflexní, sportovní sasáž, Bio Plus - suché uhličité koupele, manuální lymfomasáže, akupunkturu, aplikace kineziotapů ...)

Rehabilitační péče je úzce spojena s ergoterapií. Má doplňující efekt ordinovaných procedur. Podílí se na snížení funkčního handicapu a závislosti pacienta v rámci sebeobsluhy.

 

 

Součástí rehabilitační péče jsou:

 Fyzioterapie

 - individuální léčebná tělesná výchova (LTV) s uplatněním speciálních cvičebních metod

 - nácvik stoje, rovnováhy a koordinace pohybu

 - skupinová LTV pro rozvoj celkové motoriky a obratnosti

 - nácvik chůze po rovině, schodech i v terénu

Cvičení Cvičení Cvičení

Tělocvična Tělocvična Tělocvična

Fyzikální terapie
- vodoléčba (vířivky, podvodní masáže, bazén s teplou vodou)
- elektroléčba ( ultrazvuk a různé typy léčebných proudů v kombinaci s vakuovou jednotkou)
- teploléčba (parafinové zábaly končetin, lavatermy)
- světloléčba
- ultrazvuk
- magnetoterapie
- přístrojová lymfodrenáž

Bazen Bazen Elektro léčba

  Magnetorerapie

 Kromě výše uvedeného poskytuje rehabilitační ústav další procedury, které však zdravotní pojišťovny nehradí. Jedná se např. o klasické masáže, suché uhličité koupele (Bio Plus), manuální lymfodrenáže, , akupunkturu atd.

Ergoterapie
Nedílnou součástí léčby je také individuální a skupinová ergoterapie zaměřená na návrat poškozených funkcí mozku a pohybového aparátu.

- nácvik soběstačnosti a nezávislosti při běžných denních činnostech (při jídle, oblékání, úkonů osobní hygieny, přípravy stravy, nácvik domácích činností, psaní na PC, komunikace atd.)
- léčba zaměstnáváním (výroba drobných předmětů, šití na šicím stroji, společenské hry) 

 Ergoterapie Ergoterapie Ergoterapie

Klinická logopedie
Součástí rehabilitace je logopedická péče. Klinický logoped na základě vstupního vyšetření vypracuje individuální plán komunikační terapie. S ohledem na postižení pacienta je stanovena intenzita jednotlivých sezení. Cílem je dosažení optimální úrovně komunikace, jaká je s ohledem na dané postižení pacienta možná a obnovení sociálních vazeb.

Nejčastějšími komunikačními poruchami u pacientů po CMP jsou afázie, dysartrie, dysfonie, dysfagie a kognitivně-komunikační poruchy. V rámci terapie je využita řada logopedických pomůcek a materiálů, počítačové programy Mentio, Happy Neuron Brain Jogging, Bitsboard. Individuální sezení doplňuje skupinová terapie s vybranými pacienty.

Důležitá je spolupráce klinického logopeda jak s ostatními rehabilitačními pracovníky týmu, tak s rodinou pacienta a zajištění návazné péče v místě bydliště pacienta.

Logopedie Logopedie